lunes, 1 de mayo de 2017

Les febleses dels estudiants de muntatge i de l’audiovisual.
Las debilidades de los estudiantes de montaje y del audiovisual.

Un article de Felipe Bravo, Joan Marimón, Marc Mitjà, Anaïs Urraca i Gerard Vila.

 Un artículo de Felipe Bravo, Joan Marimón, Marc Mitjà, Anaïs Urraca y Gerard Vila.

 • Problemes de disciplina. Els problemes de disciplina es manifesten en el no lliurament d’exercicis o en la falta d’estudi de les matèries. També en parlar quan no convé, en arribar tard o en no anar a classe.

 •  
 • Problemas de disciplina. Los problemas de disciplina se manifiestan al no entregar los ejercicios o en la falta de estudio de las materias. También en hablar en clase cuando no toca, en llegar tarde o en las faltas de asistencia.

 • No acceptar la crítica. Pot semblar absurd que un alumne es matriculi a una escola per a aprendre i després no accepti una crítica d’un company o fins i tot del professor. Però és un problema comú, sovint relacionat amb el narcisisme, que cal que l’alumne reconegui com a tal.

 •  
 • No aceptar la crítica. Puede parecer absurdo que un alumno se matricule en una escuela para aprender y después no acepte una crítica de un compañero o incluso del profesor. Pero es un problema común, a menudo relacionado con el narcisismo, que conviene que el alumno reconozca como tal.

 • Falta de crítica o de lucidesa sobre la pròpia feina o la dels altres. No acceptar la crítica pot comportar una extensió en forma de falta de lucidesa sobre la feina pròpia i la dels companys.

 •  
 • Falta de crítica o de lucidez sobre la propia labor o la de los compañeros. No aceptar la crítica puede comportar una extensión en forma de falta de lucidez sobre el trabajo propio y el de los compañeros.

 • Excès de crítica i d’autocrítica. El problema contrari, l’excès de crítica o d’autocrítica, és un vehicle directe cap a l’autolimitació creativa (estar convençut que no s’aconseguirà l’objectiu pensat) i en conseqüència la frustració.

 •  
 • Exceso de crítica y de autocrítica. El problema contrario, el exceso de crítica o de autocrítica, es un vehículo directo hacia la autolimitación creativa (estar convencido de que no se conseguirà el objectivo pensado) y en consecuencia hacia la frustración.

 • Dèficit d’atenció. La multitud d’ofertes del nostres temps porten a una rellevant falta de concentració, manifestada bàsicament en atendre el mòbil durant la classe (o l’ordinador, però no per prendre apunts sinó per fugir a altres finestres). Consultar el mòbil durant els visionats és una notable falta de respecte.

 •  
 • Déficit de atención. La multitud de ofertas de nuestros tiempos conducen a una relevante falta de concentración, manifestada básicamente en atender el móvil durante la clase (o el ordenador, pero no para tomar apuntes sino para huir a otras ventanas). Consultar el móvil durante los visionados es una notable falta de respeto.

 • No control.lar la pressió. La pressió per lliurar exercicis o per a estudiar per als examens pot conduir l’alumne a no expressar-se amb sinceritat. Aquesta pressió pot inhibir la creativitat i l’expressió de la pròpia veritat.

 •  
 • No controlar la presión. La presión por entregar ejercicios o por estudiar para los exámenes puede llevar al alumno a no expresarse con sinceridad. La presión puede inhibir la creatividad y la expresión de la propia verdad.

 • No aprofondir en les pors. Darrere de cada temor hi pot haver un element valuós. Vèncer la por pot conduir a obtenir tresors personals de diverses condicions.

 •  
 • No profundizar en los miedos. Detrás de cada temor puede esconderse un elemento valioso. Vencer el miedo puede conducir a obtener tesoros personales de diversas condiciones.

 • Queixar-se. La complaença en la queixa només és acceptable si va acompanyada d’aportacions creatives. Si no, cal erradicar-la com a possible forma de neurosi, de narcisisme o de falsa microrebeldia.

 •  
 • Quejarse. La complacencia en la queja sólo es aceptable si va acompañada de aportaciones creativas. Si no, conviene erradicarla como posible forma de neurosis, de narcisismo o de falsa microrebeldía.

 • Ser massa visual. L’estudiant mancat de coneixements de guió, relat, novel.la o en general cultura literària pot tenir problemes per a narrar o estructurar correctament.

 •  
 • Ser demasiado visual. El estudiante con falta de conocimientos de guión, relato, novela o en general cultura literària puede tener problemas para narrar o estructurar correctamente.

 • Ser massa literari. L’estudiant mancat de cultura visual o fins i tot musical pot tendir a peces teatrals o radiofòniques més que veritablement audiovisuals.

 •  
 • Ser demasiado literario. El estudiante con insuficiente cultura visual e incluso musical puede tender a piezas teatrales o radiofónicas más que verdaderamente audiovisuales.

 • Problemes per treballar en grup. La intel.ligència del procès creatiu de l’audiovisual l’ha generat la naturalesa del treball en grup. Prescindir d’aquesta condició pot conduir a la frustració.

 •  
 • Problemas para trabajar en grupo. La inteligencia del proceso creativo del audiovisual lo ha generado la naturaleza del trabajo en grupo. Prescindir de esta condición puede conducir a la frustración.

 • Ser massa cinèfil. L’excès de cinefília no equilibrat amb dosis de pràctica condueix a un perfil de crític, no de cineasta actiu.

 •  
 • Ser demasiado cinéfilo. El exceso de cinefilia no equilibrado con dosis de práctica conduce a un perfil de crítico, no de cineasta activo.

 • Ser massa teòric i poc pràctic. El cineasta ha d’aplicar la teoria. Sovint el desig de teoria procedeix de la pràctica. Quedar-se exclusivament en la teoria és inútil.

 •  
 • Ser demasiado teórico y poco práctico. El cineasta tiene que aplicar la teoría. A menudo el deseo de teoría procede de la práctica. Quedarse exclusivamente en la teoría es inútil.

 • Ser massa pràctic i poc teòric. Una dosi saludable de cinefília i de lectura teòrica és útil per a no reinventar com si fossin nous els recursos de tota la vida.

 •  
 • Ser demasiado práctico y poco teórico. Una dosis saludable de cinefilia y de lectura teórica es útil para no reinventar como si fueran nuevos los recursos de toda la vida.

 • No ser ni teòric ni pràctic. Es pot donar el cas –inhabitual- de l’alumne al que li agradi el cinema des d’una condició abstracta prou allunyada del sentit comú com per a rebutjar tant teoria com pràctica.

 •  
 • No ser ni teórico ni práctico. Se puede dar el caso –inhabitual- del alumno al que le gusta el cine desde una condición abstracta suficientemente alejada del sentido común como para rechazar tanto teoría como práctica.

 • Timidesa patològica que afecta al fet de parlar en públic per defensar les pròpies idees. Els nous temps ens aboquen a defensar idees en públic i a exposar exercicis o projectes en pitchings i competicions diverses. Cal vèncer la timidesa i acostumar-se a fer-ho des de l’aula, voltat d’amics.

 •  
 • Timidez patológica que afecta al hecho de hablar en público para defender las propias ideas. Los nuevos tiempos nos abocan a defender ideas en público y a exponer ejercicios o proyectos en pitchings y competiciones diversas. Conviene vencer la timidez y acostumbrarse a hacerlo desde el aula, rodeado de amigos.

 • Baix interès dels companys. Tot i que és contradictori estudiar audiovisual i sentir poc interès pel muntatge, que és l’essència del cinema i la qualitat que atrau a tot estudiant, es pot donar el cas que a una mateixa classe hi hagi companys més orientats a altres especialitats que distreguin al futur muntador. El baix interès és inacceptable en la que és la millor asignatura de la història de la Humanitat.

 •  
 • Bajo interés de los compañeros. A pesar de que es contradictorio estudiar audiovisual y sentir poco interés por el montaje, que es la esencia del cine y la cualidad que atrae a todo estudiante, se puede dar el caso de que en una misma clase haya compañeros más orientados a otras especialidades que distraigan al futuro montador. El bajo interés es inaceptable en la que es la mejor asignatura de la historia de la Humanidad.

 • Moment baix d’una carrera (cap al segon curs). Sovint en un estudi regular de tres o quatre anys s’esdevé un periode crític de caiguda de la il.lusió. Acostuma a produir-se cap al segon any (tot i que pot presentar-se també a primer o en qualsevol altre moment). És un procès habitual que cal conèixer per a comprendre que forma part de la trajectòria natural i que sol ser el pont cap a un periode de més gran entusiasme.

 •  
 • Momento bajo de una carrera (hacia el segundo curso). Con frecuencia en un estudio regular de tres o cuatro años surge un período crítico de caída de la ilusión. Suele producirse hacia el segundo año (aunque puede presentarse también en primero o en cualquier otro momento). Es un proceso habitual que hay que conocer para comprender que forma parte de la trayectoria natural y que puede ser el puente hacia un período de mayor entusiasmo.

 • Rebeldia o microrebeldia. El rebel autèntic no té per què matricular-se a una escola de cinema. Si ho fa, patirà per problemes d’adaptació, de disciplina o en general de desacord amb les normes i amb els professors. Preferible ser un microrebel sempre i quan es porti amb suficient lucidesa i aportació de solucions.

 •  
 • Rebeldía o microrebeldía. El rebelde auténtico no tiene por qué matricularse en una escuela de cine. Si lo hace, sufrirá por problemas de adaptación, disciplina o en general de desacuerdo con las normas y con los profesores. Es preferible ser un microrebelde siempre y cuando se lleve con suficiente lucidez y aportación de soluciones.

 • No gaudir del procès de ser estudiant. La vida d’estudiant ha de ser un periode feliç. No respondre a aquest dret és una autèntica llàstima.

 •  
 • No disfrutar del proceso de ser estudiante. La vida de estudiante tiene que ser un período feliz. No responder a este derecho es una verdadera lástima.

 • Ser excessivament malaltís. L’estudiant d’audiovisual no hauria de ser malaltís ja que es requereix prou salut pels habituals excessos de feina. La malaltia impedeix anar a classe o fer els exercicis. Cal cuidar-se i que els daltabaixos habituals de la vida no afectin la salut. S’ha d’intentar també que la vida estudiantil no afecti negativament la vida privada.

 •  
 • Ser enfermizo en exceso. El estudiante de audiovisual no debería ser enfermizo ya que se requiere de salud en buenas dosis para los habituales excesos de trabajo. La enfermedad impide ir a clase o realizar los ejercicios. Conviene cuidarse y que los altibajos habituales de la vida no afecten a la salud. Hay que intentar también que la vida estudiantil no afecte negativamente a la vida privada.

 • Recomanacions als estudiants de muntatge:

 • Equilibrar cinefília i pràctica.

 • Aprendre a extreure la part positiva d’una crítica negativa.

 • Acostumar-se a la formació permanent i a l’autoformació.

 • Investigar creativament.

 • Realitzar o participar en curtmetratges.
   
 • Equilibrar formació visual amb formació literària.

 • Treballar cada dia de la setmana incloses les nits (durant el descans).

 • No quedar-se amb l’estudi de l’audiovisual, estudiar altres arts (música), o altres disciplines relacionades amb l’audiovisual (psicologia, neurologia) i viure, recollir experiència pròpia al marge de la ficció o en general dels altres creadors.

 • Intentar conèixer l’ànima humana des de la pròpia experiència.

 • Intentar evitar malalties o que la vida privada no afecti negativament la salut.

 • Intentar gaudir del procès de ser estudiant.

 • Recordar que el muntatge és un dels millors oficis de la història de la humanitat (el millor, de fet, en grau absolut). Per tant, l’estudiant de muntatge és un ésser privilegiat en grau sublim.

 •  

  Recomendaciones a los estudiantes de montaje:

 • Equilibrar cinefilia y práctica.

 • Aprender a extraer la parte positiva de una crítica negativa.

 • Acostumbrarse a la formación permanente y a la autoformación.

 • Investigar creativamente.

 • Realizar o participar en cortometrajes.

 • Equilibrar formación visual con formación literaria.

 • Trabajar cada día de la semana incluidas las noches (durante el descanso).

 • No quedarse con el estudio del audiovisual, estudiar otras artes (música), u otras disciplinas relacionadas con el audiovisual (psicología, neurología) y vivir, recolectar experiencia propia al margen de la ficción o en general de otros creadores.

 • Intentar conocer el alma humana desde la propia experiencia.

 • Intentar evitar enfermedades o que la vida privada no afecte negativamente a la salud.

 • Intentar disfrutar del proceso de ser estudiante.

 • Recordar que el montaje es uno de los mejores oficios de la historia de la humanidad (el mejor, de hecho, en grado absoluto). Por tanto, el estudiante de montaje es un ser priviegiado en grado sublime.


 • Anaïs     Gerard     Joan       Marc       Felipe

   

  No hay comentarios: