domingo, 17 de mayo de 2009

KOP: perill, peligro.


El KOP en perill

He signat una petició en defensa del Kasal Okupa Prat on vem filmar la nostra pel.lícula, perquè aquest abril del 2009 s’ha obert un procès judicial per desallotjar-lo i enderrocar-lo.

Una aplicació concreta de la llei hipotecària comporta que els ocupants hagin de pagar un alt aval monetari per tal de poder tenir dret a defensar-se en el judici.

No és només el fet que el KOP sigui un dels centres culturals més interessants del Prat (potser el que més) sinó que és en sí mateix un indret de gran rellevància estètica, el seu edifici és la “Capella Sixtina del Graffiti”, segons s’ha dit més d’una vegada. Per això vem anar a filmar-hi la nostra pel.lícula.
El KOP en peligro

He firmado una petición en defensa del Kasal Okupa Prat donde rodamos nuestra película, porque este abril del 2009 se ha abierto un proceso judicial para desalojarlo y demolerlo.

La aplicación de la ley hipotecaria comporta que los ocupantes tengan que pagar un alto aval monetario para poder tener derecho a defenderse en el juicio.

No es solo que el KOP sea uno de los centros culturales más interesantes del Prat (tal vez el mayor) sino que es en sí mismo un lugar de gran relevancia estética, su edificio es la “Capilla Sixtina del Graffiti”, según se ha dicho más de una vez. Por eso rodamos allí nuestra película.

Tal com diu el text de la petició a la que m’he sumat:
"Desallotjar aquest espai per enderrocar-lo, per una qüestió estètica amb l’entorn de la nova estació, ens sembla una frivolitat que no es pot permetre aquesta població davant de la manca d’espais on encabir moltes de les activitats que nomès allà s’hi realitzen".

D’aquí, doncs, que demani a l’Ajuntament del Prat i al seu alcalde, senyor Tejedor, a FECSA, i al senyor jutge que instrueix el cas, que tinguin en compte els beneficis que el KOP aporta a la nostra ciutat i que en conseqüència el mantinguin en la seva ubicació actual.

Darrera hora

M’arriben notícies respecte el fet que el Jutjat número 5 del Prat de Llobregat ja ha dictat sentència i que el desallotjament del KOP pot ser inminent.

S’ha convocat una assemblea el dilluns 18 de maig al local del KOP per engegar una campanya de sensibilització i suport social a la que qualsevol simpatitzant n’està convidat.
Lo dice el texto de la petición a la que me he sumado: "Desalojar este espacio para demolerlo, por una cuestión estética con el entorno de la nueva estación, nos parece una frivolidad que no se puede permitir esta población ante la falta de espacios en los que desarrollar muchas de las actividades que sólo allí se realizan".

De ahí que pida al Ayuntamiento del Prat y a su alcalde, señor Tejedor, a FECSA, y al señor juez que instruye el caso, que tengan en cuenta los beneficios que el KOP aporta a nuestra ciudad y que por ello siga en su ubicación actual.
Última hora

Me llegan noticias de que el Juzgado número 5 del Prat de Llobregat ya ha dictado sentencia y el desalojo del KOP puede ser inminente.

Se ha convocado una asamblea el lunes 18 de mayo en el local del KOP para iniciar una campaña de sensibilización y apoyo social a la que todo simpatizante está invitado.

No hay comentarios: